T.C

GÜRGENTEPE KAYMAKAMLIĞI


DERNEK BÜRO ŞEFLİĞİHİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Dernek Kuruluşu

(VALİLİK MAKAMINA SUNULMAK VE KÜTÜK NUMARASI VERİLMEK ÜZERE)

Dernek Kurucuları tarafından imzalanmış iki adet kuruluş bildirimi (EK-2)ile birlikte;

1. Kuruluşlar tarafından her sayfası imzalanması üç adet dernek tüzüğü

2. Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi

3. Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişilerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

4. Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

5.Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Dernek merkezinin kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması halinde kat maliklerinin oy birliği ile alacağı karar örneği

30 Dakika

2

Tüzük İncelenmesi

Kuruluşu yapılan derneğin tüzük incelemesi (Valilik Yapılmaktadır.)

30 Gün

3

Dernek Genel Kurul Bildirimleri

1.Genel Kurul Sonuç Bildirimi

2.Divan Tutanağı

Tüzük Tadilatı var ise

Yukarıdaki belgelere ek olarak,

1.(3) adet Yeni şekliyle düzenlenmiş tüzük,

2.(4) adet Tüzük değişen maddelerinin Eski-Şekli yeni şeklini gösterir yazı.

30 Dakika

4

Gerçek Kişiler Dernekler Kurumlar, Vakıflar Gazete ve Derlerin Yardım Toplanması

1.Gerçek veya tüzel kişinin ikametinin bulunduğu Mülki İdare Amirliğine yazılmış dilekçe (içeriğinde hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı, yardım toplam miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti rapor vb. bilgi ve belgeler )

2.Görev alacaklara ait adli sicil belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2'şer adet fotografı.

15 Gün

5

Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi

(1) adet 'Dernek Organlarında Değişiklik Bildirimi'

10 Dakika

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şube Kuruluşu

(VALİLİK MAKAMINA SUNULMAK VE KÜTÜK NUMARASI VERİLMEK ÜZERE)

Tüzüklerinde şube açabileceği belirtilmiş dernekler, genel kurullarınca yetki verilen yönetim kurullarının yetkili kılacakları en az üç kişinin imzaladığı iki adet Kuruluş Bildirimini (EK-2) ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idari amirliğine verirler.

a) İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü,

b) Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

c) Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

d) Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

e)Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste

f) Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi,

g) Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi

30 Dakika

7

 

 

 

 

 

 

Federasyon Kuruluşu

a)Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü,

b)Dernek tüzüklerinin, amaç federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti,

c)Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği,

d)Kurucuların derneği temsil etmekle yetkilendirildiğine ilişkin ilgili dernek yönetim kurullarının karar örneği,

e)Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi,

f)Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste veya yazı.

30 Dakika

8

Yetki Belgesi

Dilekçe

Yetki Belgesi

10 Dakika

9

Dernek Beyannamesinin Verilmesi

Dernek Beyannamesi

10 Dakika

10

Projelerin Bildirilmesi

Proje Bildirimi

Protokol

10 Dakika

11

Yerleşim Yeri Değişikliği

Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi

10 Dakika

12

Taşınmaz Mal Bildirimi

Taşınmaz Mal Bildirimi

10 Dakika

13

Yurt Dışından Yardım Alma

Dernek veya vakıflar Dernekler yönetmeliği EK-4'te belirtilen Yurtdışından Yardım Alma Bildirimini iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar. Başvuru formu ekinde, yetkili organın karar örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme vb. belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre vb. belgenin bir örneği de eklenir.

30 Dakika

 

 

 

 

 

 

 

14

Lokal Açma ve İşletme İzin Belgesi

Dilekçe ekinde;

1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği,

2. Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği,

3. Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy Birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği,

4. Derneklerin belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.

 

 

 

 

 

 

 

20 Gün

 

15

Fesih ve Tasfiye İşlemlerinin Bildirilmesi

Dilekçe (2 Adet ),

Fesih Kararına İlişkin Kurul Kararı (2 Adet),

Tefsiye Tutanağı (2 Adet),

 

15 Dakika

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması

ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:Yazı İşleri Müdürlüğü

İkinci Müracaat Yeri: Kaymakamlık

İsim : Harun GÜRKAYNAK

İsim : 

Unvan : Yazı İşleri Müdürü

Unvan : Kaymakam

Adres : Hükümet Konağı Kat 2 Oda 6

Adres : Hükümet Konağı Kat 2 Oda 2

Tel : 8212315

Tel : 8213201

Faks : 8212566

Faks : 8212566

 

 


 T.C. Gürgentepe Kaymakamlığı © 2018
Akyurt Mahallesi 23 Nisan Caddesi No:2 52610 Gürgentepe /ORDU
Telefon: +90 452 821 32 01 Fax : +90 452 821 25 66 e-Posta:gurgentepe@gurgentepe.gov.tr
Yazı İşleri Müdürlüğü - Tekniker Servet ARIKAN